OVEREENKOMST

Aanneming van werk DAKDEKKERS

RF 3.6.1. Verklaring van onderaanneming

Partijen
Ondergetekenden:


Naam Bedrijf: Kamil Dak BV

Naam Gemachtigde: Kamil Mazurkiewicz

Functie gemachtigde: eigenaar

Adres: Polluxstraat 1, 5047 RA Tilburg

Telefoonnummer: 06-47368639

E-mail adres: info@kamildak.nl

KvK – nummer: 6521844

BTW nummer: NL856024995B01

Hierna te noemen: Opdrachtgever;

Naam Bedrijf: Firma Budowlana Mateusz Raba

Naam Gemachtigde: Mateusz, Raba

Functie gemachtigde: eigenaar

Adres: Siennów 261b 37-205 Zarzecze

BTW nummer/NIP: 7922253693

Hierna te noemen: Opdrachtnemer


1. Uitgangspunten bij de overeenkomst van aanneming van werk (dakdekkers [1])

1.1 Partijen wensen met elkaar een overeenkomst tot aanneming van werk aan te gaan voor alle opdrachten die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt en de inhoud daarvan in een nader document schriftelijk vast te leggen;

1.2 Partijen verklaren dat ze geen arbeidsovereenkomst willen sluiten, maar een overeenkomst van aanneming van werk en dat partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden zich zullen gedragen als ondernemers en niet alswerkgever en werknemer

1.3 Opdrachtnemer exploiteert voor eigen rekening en risico een bedrijf met daarbij behorende wettelijke en contractuele rechten/plichten tegenover derden;

1.4 Opdrachtnemer draagt de risico’s die behoren bij persoonlijke arbeidsongeschiktheid en dient zelf zorg te dragen voor een oudedagsvoorziening;

1.5 Partijen sluiten rechtstreeks deze overeenkomst van aanneming van werk en niet via een uitzendbureau of constructies die lijken op, of de kenmerken vertonen van een arbeidsovereenkomst;

1.6 Indien partijen in contact met elkaar gebracht zijn door een bemiddelingsbureau, geldt dat het bemiddelingsbureau geen partij mag zijn bij deze overeenkomst;

1.7 Opdrachtnemer dient te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer vanKoophandel en te beschikken over een BTW-nummer.


2. Werkwijze van de opdrachtnemer

2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en het daaraan verbonden opleveringsresultaat, waarbij deze werkzaamheden om redenen van planning en/of urgentie ook op regiebasis kunnen worden uitgevoerd. Er zal altijd sprake moeten zijn van een opdracht waarin een afgebakende eenheid is te onderkennen en waarin de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de oplevering van het werk;

2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, waaronder begrepen eigen werknemers van Opdrachtgever, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer – overigens met algeheel behoud van zijn zelfstandige beslissingsbevoegdheden in de ruimste zin – naar de arbeidstijden zoals

vastgesteld door of namens degenevoor wiens rekening het project door Opdrachtgever wordt uitgevoerd;

2.3 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht indien dit volgt uit het bestek of op veiligheidsredenen berust;

2.4 De aannemer zal om veiligheidsredenen transport, gereedschap, beschermende kleding en materiaal van de klant gebruiken. Alle gereedschappen, transport en materialen hebben geldige veiligheidscertificaten. (VCA-vereisten **);.

2.5 Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen

2.6 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.

3. Uitbesteding door de Opdrachtnemer aan derden

3.1 Als de werkzaamheden door de Opdrachtnemer worden uitbesteed aan derden, dient hierop deze modelovereenkomst eveneens van toepassing te worden verklaard.

3.2 Opdrachtnemer blijft ook tijdens de uitbesteding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

3.3 Opdrachtgever mag niet meewerken bij de uitvoering van het door de Opdrachtnemer aangenomen werk, tenzij er sprake is van incidentele werkzaamheden in verband met, tijdelijke, vervanging van een zieke werknemer of wegens een tijdelijk capaciteitsgebrek. In dit geval blijven de artikelen 2.1,2.2 en 2.3 onverkort in stand.

3.4 Opdrachtnemer is volledig vrij om voor derden werkzaam te zijn.

4 Veiligheid en arbeidsomstandigheden

4.1 Opdrachtnemer is verplicht gestelde veiligheidseisen en bepalingen krachtens de Arbowet en de Arbocatalogus Platte Daken (www.arbocatalogusplattedaken.nl) na te leven. Tevens verklaart hij te beschikken over een geldig certificaat VCA/VOL en is hij verplicht de gestelde veiligheidseisen en bepalingen uit hoofde van dit certificaat in acht te nemen.

4.2 Opdrachtnemer zorgt zelf voor zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en eventueel noodzakelijke opleidingen die vereist zijn om het werk uit te voeren.

4.3 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een kopie van een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan de cursus “Gezond en veilig werken op het dak (certificaat C1)”.

4.4 Opdrachtnemer verklaart te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor dakdekkers (zzp) bedrijven (AVB) waarbij een dekking is overeengekomen van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

4.5 Opdrachtnemer zal bij het sluiten van deze overeenkomst een kopie polis (sen) en bijbehorende voorwaarden overhandigen.

5. Bijlage: Opdrachtbeschrijving

5.1 De bijlage maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. De bepalingen in de bijlage mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen in deze overeenkomst. Wanneer sprake is van strijdigheid tussen de bijlage en deze overeenkomst, gaan de bepalingen in deze overeenkomst voor.

6 Algemene (leverings)voorwaarden

6.1 Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer (nadere) algemene (leverings) voorwaarden van toepassing verklaren op de uit te voeren opdracht, mogen de bepalingen in die algemene (leverings) voorwaarden geen afbreuk doen aan de bepalingen in deze overeenkomst. Bij strijdigheid met deze overeenkomst gaan de bepalingen in deze overeenkomst voor.


.

Naam Bedrijf: Kamil Dak BV

Adres: Polluxstraat 1, 5047 RA Tilburg

KvK – nummer: 6521844

BTW nummer: NL856024995B01

Hierna ook te noemen “Opdrachtgever”

Heeft een overeenkomst van aanneming van werk afgesloten met:

Naam Bedrijf: Firma Budowlana Mateusz Raba

Adres: Siennów 261b 37-205 Zarzecze

BTW nummer/NIP: 7922253693

Hierna ook te noemen “Opdrachtnemer”

Het werk.
De Opdrachtnemer brengt het volgende werk tot stand: (afgebakende eenheid).

Om schrijving van het werk:

  • Afmaken van platte daken met kunststof dakbedekking

Locatie

Plaats waar het werk wordt verricht: verschillende projecten in Nederland

Aanvang

De werkzaamheden beginnen op 01/01/2022 t/m 31/12/2022

Prijs*

De aannemingssom van het aan de Opdrachtnemer opgedragen werk beloopt

€ 01/01/2022 t/m 31/12/2022 per uur , exclusief BTW.

Betalingsregeling

De betaling zal geschieden 14 dagen na ontvangst factuur. Deze factuur dient in tweevoud opgestuurd te worden.

BTW - Verleggingsregeling

Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de BTW van toepassing.

Aldus overeengekomen,

Plaats, Tilburg datum,

Opdrachtgever:
Namens opdrachtgever
(„Kamil Dak BV” R. Gilewski )


[1] Onder dakdekkers worden verstaan: personen, niet zijnde werknemers, die werkzaamheden verrichten in verband met het aanbrengen, onderhouden of herstellen van dakbedekkingen van bitumen en/of kunststof materialen, waaronder tevens begrepen het leveren, plaatsen en zogenaamde inwerken of anderszins waterdicht aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen.


Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.Client Information
Signed on Fri Jan 14 2022 12:50:14 GMT+0100 (czas środkowoeuropejski standardowy)
IP Address: 5.173.1.242