UMOWA

Oświadczenie o podwykonawstwie

Niżej podpisany:

Nazwa firmy: MILAN Dachy Paskie Sp.zoo

Imię i nazwisko: właściciel

Adres: Stary Lubliniec 38, 37-611 Cieszanów

Numer telefonu: 013 303 2223

Adres e-mail: info@milandachyplaskie.com

NIP: 7931634526

KRS: 0000912793

REGON: 389507223

Zwany dalej: Zleceniodawca;


Nazwa firmy: Patryk Szacoń

Imię i nazwisko: PATRYK, SZACOŃ

Stanowisko przedstawicielskie: właściciele

Adres: Skorupki 3/2 , 37-611 Cieszanow

NIP : 7931623793

Zwany dalej: Podwykonwaca;


1. Zasady umowy o dzieło

1.1 Strony pragną zawrzeć ze sobą umowę o zleceniu prac dla wszystkich zleceń, które Zleceniodawca zleca Wykonawcy i zapisać ich treść na piśmie w kolejnym dokumencie,

1.2 Strony oświadczają, że nie zamierzają zawrzeć umowy o pracę, tylko o dzieło,

1.3 Zleceniobiorca prowadzi na własny koszt i ryzyko spółkę z powiązanymi prawami/obowiązkami prawnymi i umownymi wobec osób trzecich,

1.4. Wykonawca ponosi ryzyko związane z osobistą niezdolnością do pracy i musi sam zorganizować zabezpieczenie na wypadek starości,

1.5. Strony zawierają niniejszą umowę o pracę bezpośrednio, a nie za pośrednictwem agencji zatrudnienia lub konstrukcji, które przypominają lub wykazują cechy umowy o pracę;

1.6. Jeżeli strony nawiązały ze sobą kontakt za pośrednictwem agencji pośredniczącej, agencja pośrednicząca nie może być stroną niniejszej umowy;

1.7 . Wykonawca musi być zarejestrowany w rejestrze handlowym Izby Gospodarczej i posiadać numer VAT.

2. Sposób pracy wykonawcy

2.1 Wykonawca akceptuje zlecenie i przejmuje wykonanie czynności za prawidłowe wykonanie uzgodnienia,

2.2 Wykonawca samodzielnie klasyfikuje swoją pracę,

2.3 Podwykonawca ustanawia prace według zleceniodawcy. Zleceniodawca może jednak udzielić wskazówek i instrukcji dotyczących wyniku zlecenia, jeżeli wynika to ze specyfikacji lub jest uzasadnione względami bezpieczeństwa,

2.4 Wykonawca będzie korzystał z transportu, narzędzi, odzieży ochronnej ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie narzędzia, transport i materiały posiadają aktualne atesty bezpieczeństwa. (Wymagania VCA**);.

2.5 Wykonawca odpowiada za dotrzymanie uzgodnionego końca,

3. Zlecenie przez wykonawcę

3.1 Jeżeli czynności są zlecane przez Wykonawcę osobom trzecim, należy również uznać ten wzór umowy za obowiązującą,

3.2 Wykonawca nadal odpowiada za jakość i zgodność z umowami zawartymi.

3.3 Zleceniodawca nie może współpracować przy wykonywaniu prac zleconych przez Wykonawcę, chyba że w związku z zastępstwem chorego pracownika. W takim przypadku art. 2.1.2.2 i 2.3 pozostaną w pełnej mocy.

3.4 Wykonawca ma całkowitą swobodę pracy na rzecz osób trzecich,

4 Warunki bezpieczeństwa i pracy

4.1 Oświadczam również, że posiada certyfikat który potwierdza, że spełnia bezpieczeństwo, wymogi zgodnie z przepisami.

4.2 Wykonawca zapewnia własny sprzęt ochrony osobistej oraz wszelkie niezbędne szkolenia potrzebne do wykonywania prac.

5. Ogólne warunki

5.1 W przypadku sprzeczności z niniejszą umową pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

Nazwa firmy MILAN Dachy firmy sp.zoo

Adres: Stary Lubliniec 38, 37-611 Cieszanów

Zwany dalej również „Klientem”

Prosze o zlecanie prac z

Nazwa firmy: Patryk Szacoń

Adres [Adres]

Imię i nazwisko: PATRYK, SZACOŃ

Stanowisko przedstawicielskie: właściciele

NIP/NIP: 7931623793

Zwany dalej również „Wykonawcą”

Praca.

Wykonawca zrealizuje następujące prace: (określona jednostka).

Opis pracy:

Wykańczanie dachów płaskich

Lokalizacja

Miejsce wykonywania pracy: różne projekty w Holandii

Prace rozpoczynają się od 03/01/2022 do 31/01/2022

Suma kontraktowa prac zleconych podwykonawstwa wynosi:

[cena] € za godzinę, bez VAT.

Ustalenie płatności

Płatność zostanie dokonana 14 dni po fakturze. Fakturę należy w dwóch egzemplarzach.

Vat - odwrotne obciazenie

Do tego układu odwrotnego w odniesieniu do podatku VAT.

zgodnie z usstalaniami,

Miasto, Tilburg data, 03/01/2022

Zleceniodawca
W firmy
("MILAN DACHY PLASKIE" P. Mielniczek )


Proszę podpisać za pomocą rysika, myszy lub palca poniżej, aby autoryzować tę. Podpisując elektronicznie ten dokument, zgadza się na warunki określone powyżej. Po podpisaniu dokumentu możesz przystąpić do jegodrukowania.

Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.