ZGODA na wykorzystanie
wizerunkuJa niżej podpisany Flejszar Damian, wyrażam zgodę na nieograniczone
czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjecia przez firme Kamil Dak B.V.


Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.